Škola

popis agendy, školské obvody, vzory vyhlášek
Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů

Obec má povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Pokud obec není zřizovatelem vlastní základní školy, zajistí plnění školní docházky v základní škole jiné obce.

Ke splnění výše uvedené povinnosti je třeba vymezit spádové území, a to formou veřejné vyhlášky.

Vzory veřejné vyhlášky – spádové území

Zařazení území obce do spádové oblasti určité školy neznamená, že by děti z obce nemohly navštěvovat jinou školu (přihlášku k zápisu mohou podat na kteroukoliv jinou ZŠ). Ale do školy, v jejímž obvodu žijí, mají právo být přednostně přijaty (aby byla zajištěna povinná školní docházka pro všechny děti).

Dle zákona začíná povinná školní docházka už v předškolním věku dítěte (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné) – tedy v době, kdy navštěvuje MŠ, proto je třeba vymezit spádové území i pro MŠ.

V případě, že obec nemá zřízenou vlastní ZŠ a MŠ uzavře o vymezení školského obvodu dohodu s obcí, která ZŠ nebo MŠ zřizuje. Uzavření dohody může proběhnout i s více obcemi. Pokud například obec sousedí se dvěma obcemi, které mají zřízenou MŠ či ZŠ a nemají problém dohodu uzavřít, mohou si pak rodiče vybrat, do kterého zařízení své dítě přihlásí například z hlediska dopravní obslužnosti apod., a škola je musí přijmout.

Vzor – dohoda mezi obcemi ZŠ a MŠ
Vzor – dohoda mezi obcemi a MŠ

Obec jako zřizovatel školy

Školu obec zřizuje jako samostatnou právnickou osobu v rámci samosprávných činností. Agendou související se zřizováním školy se zabývá rada obce, a pokud ta není, tak starosta.

Pokud je zřizovatelem samostatně obec je škola zřizována formou příspěvkové organizace (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Škola může být zřizována i společně svazkem obcí, pak se jedná o školskou právnickou osobu (§ 8 odst. 1 školského zákona).

Obec jmenuje na vedoucí pracovní místo na základě  vyhlášeného konkursního řízení ředitele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace vykonávající činnost škol či školských zařízení (§ 166 školského zákona) 

Při základních školách, které zřizuje, zřizuje obec školskou radu, zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád (§ 167 školského zákona). Škola by měla zajišťovat také školní stravování, ale to je možno zabezpečit u jiné osoby (§ 119 školského zákona).

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)

 Naposledy aktualizováno 25. 10. 2021