Starostuj

Co dělat po volbách do obecního zastupitelstva obce?

Dosavadním zastupitelům obce skončil mandát 1. dnem voleb, tedy 23. 9. 2022.
Co dělat po volbách do obecního zastupitelstva obce?

Starosta a místostarosta obce vykonávají své pravomoci až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva.

Jak se postupuje při správě obce mezi volbami a ustavujícím zasedání je podrobně popsáno v metodickém pokynu Ministerstva vnitra ČR.

Ustavující zasedání svolává současný starosta obce, a to v termínu dle podmínek níže:

Od následujícího dne po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí ve Sbírce zákonů začíná běžet desetidenní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum voleb (§ 60 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Prvním dnem uvedené desetidenní lhůty je v letošním roce 28. září 2022 a tato lhůta skončí v pátek dne 7. října 2022 v 16:00 hodin.

Další postup, pokud jde o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, závisí na tom, zda bude ve lhůtě podán návrh na soudní přezkum a pokud bude, tak jak o něm soud rozhodne.

1) Pokud nebyl podán návrh na soudní přezkum v zákonné lhůtě

Dosavadní starosta musí svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula výše zmíněná desetidenní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum, tj. nejpozději do 24. října 2022 (poslední den 15denní lhůty pro konání ustavujícího zasedání vychází na sobotu 22. října 2022, takže lhůta skončí nejbližší následující pracovní den, tj. v pondělí 24. října 2022).

I u ustavujícího zasedání platí, že pozvánka na zastupitelstvo (svolání zastupitelstva) musí být zveřejněna nejméně 7 dní před zasedáním (§ 93 odst. 1 zákona o obcích)! Ale zároveň nemůže být zveřejněna ještě ve lhůtě pro podání návrhu na soudní přezkum! Pozvánku je tedy možné zveřejnit nejdříve 7. října 2022 po 16 hodině a nejpozději 17. října 2022 (aby byla dodržena lhůta 15 dní...)

2) Pokud byl podán návrh na soudní přezkum v zákonné lhůtě

Ustavující zasedání zastupitelstva obce nebude svoláno čeká se na rozhodnutí soudu o podaném návrhu (soud má ze zákona lhůtu na rozhodnutí 20 dnů ode dne doručení návrhu na soudní přezkum). 

Pak záleží na tom, jak soud o návrhu rozhodne:

  • návrhu není vyhověno – dosavadní starosta svolá ustavující zasedání v termínu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu (den vyvěšení na úřední desce soudu)
  • návrhu je vyhověno – to znamená, že ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a ustavující zasedání se nekoná, v obci to je důvod pro konání opakovaných voleb či opakovaného hlasování (§ 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.)

Na ustavujícím zasedání je zvolen starosta, místostarosta, jsou zřizovány výbory a voleni jejich členové a předsedové, je schvalována výše odměny apod. Abyste na nic při ustavujícím zasedání nezapomněli, můžete využít vzorů Ministerstva vnitra ČR.

Sdílejte na sociálních sítích