Starostuj

Aktuální informace k oveřování kopií a podpisů

Zákonem č. 414/2023 Sb. byl s účinností od 1.1.2024 novelizován zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, mimo jiné i položka 5, kdy se zvyšuje poplatek za ověření podpisu na dokumentu (legalizace a e-legalizace) na 50 Kč. Poplatek za vidimaci dokumentu zůstává stejný.
Aktuální informace k oveřování kopií a podpisů

Dále zákon zavádí možnost tzv. elegalizace. Informace najdete v přiloženém metodickém dokumentu Ministerstva vnitra ČR

Dále byl zákonem č. 414/2023 Sb. novelizován zákon o ověřování č. 21/2006 Sb., a to § 18 – ověření totožnosti žadatele o legalizaci podpisu. Od 1.1.2024 již nelze prokázat totožnost českého občana řidičským průkazem, u cizinců je rozšířen výčet průkazu totožnosti i o občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Celý text § 18:

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

 

Sdílejte na sociálních sítích