Starostuj

Smlouva Procter & Gamble - vyjádření právního týmu SMS ČR

Obce obdržely do datových schránek návhrh smlouvy, který se odkazuje na zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Smlouva Procter & Gamble - vyjádření právního týmu SMS ČR

Procter & Gamble – návrh smlouvy

V posledních dnech obdržely obce napříč Českou republikou do datové schránky zprávu od společnosti Market Vision, s.r.o., zastupující společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., ve věci podpisu smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu s uvedenou společností. Důvodem tohoto kroku je plnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

 Uvedený zákon zavádí povinnosti pro výrobce tabákových výrobků s filtry, výrobce vlhčených ubrousků pro osobní hygienu a péči o domácnost a výrobce balonků v podobě mimo jiné zavedení systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojených povinností (především úhrada nákladů obcím na úklid odpadu). Tyto povinnosti mohou výrobci plnit buď samostatně (individuálně) nebo prostřednictvím tzv. kolektivních systémů.

 Obecně lze říci, že zejména u určitého druhu výrobků (s větším množstvím výrobců) je pro všechny dotčené strany (obce i výrobce) komfortnější kolektivní řešení (založení kolektivních systémů), neboť obcím nepřináší administrativní zátěž nad míru nezbytně nutnou. Vzhledem ke skutečnosti, že dle našich informací stále nedošlo ke shodě mezi výrobci a distributory hygienických ubrousků na založení kolektivního systému, byl daný krok společnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. veden snahou naplnit literu zákona individuálně. 

Stran požadavku na podpis smlouvy sdělujeme, že zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí uvádí, že pokud návrh na uzavření smlouvy o úhradě nákladů obci předložený obci výrobcem odpovídá požadavkům stanoveným uvedeným zákonem (zejména co se výše úhrady nákladů hrazených výrobcem obci týče) poskytne obec výrobci součinnost, kterou lze po obci spravedlivě požadovat, směřující k uzavření smlouvy mezi obcí a výrobcem. Zákon dále uvádí, že způsob výpočtu úhrady nákladů výrobce zveřejní na svých internetových stránkách s tím, že způsob výpočtu úhrady nákladů je výrobce povinen pravidelně, nejméně jedenkrát za kalendářní rok, aktualizovat a zohlednit v něm vývoj cen v České republice.

V souvislosti se zaslanými podklady musíme konstatovat, že obsah předložené smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu neodpovídá požadavkům vyplývajícím ze zákona a obce tedy tento návrh nemusí akceptovat.

 Obce mají v tuto chvíli tyto možnosti:
  • Komunikovat s odesílatelem tak, aby došlo k úpravě smlouvy odpovídajícím způsobem
  • Zareagovat odesílateli v tom smyslu, že nedojde k podpisu návrhu smlouvy
  • Na zaslanou výzvu nereagovat

 Zpracováno legislativním týmem jako odpověď do Poradny SMS ČR

Sdílejte na sociálních sítích