Starostuj

Soutěž Best Tourism Villages

Soutěž Best Tourism Villages

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informuje o letošním již 3. ročníku mezinárodní soutěže Best Tourism Villages, kterou pořádá Světová organizace cestovního ruchu - UNWTO. Soutěž Best Tourism Villages si klade za cíl ocenit vesnice, které jsou zářným příkladem destinace venkovského turismu s přírodními a kulturními hodnotami, které propagují a zachovávají hodnoty, produkty a životní styl založené na respektu ke komunitě, a kladou důraz na udržitelnost ve všech jejích aspektech – ekonomickém, společenském a environmentálním. Oceněné vesnice mají také cílit na takový cestovní ruch, který bude hybatelem pozitivní přeměny, rozvoje venkova a přinášet výhody pro místní komunity.

V souladu s definicí UNWTO pro venkovské oblasti cestovního ruchu musí vesnice splňovat tato kritéria pro účast v soutěži:
  • mít nízkou hustotu obyvatelstva a maximálně 15 000 obyvatel
  • musí se nacházet v krajině s významným tradičními činnostmi, jako je např. zemědělství, lesnictví, chov hospodářských zvířat nebo rybolov
  • sdílet komunitní hodnoty a životní styl

Součástí soutěže je také „Upgrade programme“, ze kterého může profitovat několik vybraných vesnic, které sice zcela nesplňují kritéria iniciativy, ale mohou získat podporu od UNWTO a partnerů při zlepšování prvků v oblastech, které byly identifikovány jako nedostatky v procesu hodnocení. Vesnice, které UNWTO ocenila v soutěži nebo vybrala do Upgrade programme, se stávají součástí Sítě Best Tourism Villages. Síť BTV je prostorem pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů, učení a příležitostí mezi jejími členy a je otevřena příspěvkům odborníků a partnerů z veřejného a soukromého sektoru, kteří se zabývají podporou cestovního ruchu jako hnací síly rozvoje venkova. Další podrobnosti o soutěži naleznete v příloze a na stránkách soutěže Home - Best Tourism Villages.

Možnosti účasti v soutěži:
  • Přihlášky do soutěže je možné podávat do 23. června 2023.
  • Přístup do přihlašovací aplikace je pouze jeden centrální pro každou členskou zemi UNWTO. Přístup do aplikace tedy budou mít zástupci OCR MMR, a pro přihlášení bude nutná koordinace OCR se zájemci o přihlášení do soutěže při podání jejich přihlášek.
  • Každá členská země UNWTO může podat max. 8 přihlášek, tzn. soutěžit může max. 8 vesnic v ČR. V případě, že bude zájemců o přihlášení více než 8, přihlásí OCR MMR do soutěže těch 8 vesnic, které svůj zájem o účast indikují nejdříve (dle principu „first come first served“).

 Zájemci o účast v soutěži prosím kontaktujte paní Hanu Nedbal na emailu hana.nedbal@mmr.cz

Sdílejte na sociálních sítích