Sdružení pro obce, profesní svazy, členství

proč být členem, mapa členů

Důvody pro vstup do jakéhokoliv sdružení, svazu či komory je různorodé. Některé obce mají zájem o služby, jiným vyhovuje společný marketing či čerpání dotací, další využívají například společné nákupy.

Většinu zástupců obcí, měst a městysů trápí velmi podobné starosti, které ovšem nejsou schopny sami koncepčně řešit. Pro každého člena sdružení je tedy výhodné, pokud může jeho zájmy hájit silná organizace a nemusí se za ně bít sám. Asociace mají obecně pozitivní vliv na formování vztahů mezi svými členy.

Ne všichni obecní zastupitelé stíhájí sledovat všechny legislativní změny. Jelikož jsou malou samosprávou, právní oddělení si nemohou dovolit. Zde je právě prostor pro sdružení, které může zaměstnat profesionála, který se této agendě bude věnovat.

Další výhodou členství může být možnost společných nákupů. Lze se domoci lepších podmínek a cen u pojišťoven, poskytovatelů elektrické energie, dodavatelů materiálů a podobně.

V neposlední řadě je možné společné čerpání dotačních titulů pro potřeby, které obec potřebuje, ale nemá znalosti, čas nebo pracovníka, který by obstaral administrativu.

Sdružení obcí

Volné sdružení obcí je správní celek, který sdružuje několik obcí (jejich počet není omezen). Obce jsou ve stejném, případně blízkém katastrálním území. Vzniká tak jistý mikroregion, který má jednotné / blízské specifické potřeby a zájmy. Sdružení umožňuje nové možnosti spolupráce a zvyšuje rozsah působení jednotlivých obcí. Účelem vzniku sdružení je ochrana a prosazování společných zájmů a společná snaha o ekonomický, kulturní a sociální rozvoj.

Sdružení pomáhá obcím vystupovat jednotně, spolupracovat na místní úrovni, nalézat společná řešení problémů, umožnit lepší přenos informací mezi obcemi či zpracovávat projekty v oblasti jejich zájmu.

První sdružení začaly v České republice vznikat již v roce 1994. Mezi mikroregiony se započítávají jak svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tak sdružení, která byla založena podle občanského zákoníku (některé mikroregiony jsou stále ještě založeny podle staršího zákona č. 367/1990 Sb.).

Vedle mikroregionu se lze setkat s Dobrovolným svazkem obcí (DSO), což není ve své podstatě nic jiného, než zájmové sdružení právnických osob. Rozdíl je pouze v tom, že zakladatelé DSO vědomě a dobrovolně omezují jeho činnost na úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, správy a údržby a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, čistoty obce, odvozu domovních odpadků a jejich likvidace a zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod dle zákona o obcích.

Seznam svazků obcí v KHK

Dalším typem sdružení je Místní akční skupina (MAS), která je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních dotačních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů MAS je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Seznam MAS v KHK

Svaz měst a obcí ČR (SMO)

Do působnosti Svazu měst a obcí ČR spadá široké spektrum aktivit. Svaz je zaměřen především na legislativní činnost, oblast financování obcí, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, bezpečnosti, dopravy, energetiky, školství, kultury, oblasti sociální aj. Svaz má přeshraniční působnost. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí. Svaz se aktivně účastní činnosti Evropské rady obcí a regionů (CEMR), Výboru regionů a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy (CLRAE). Je zapojen i ve Světové organizaci měst a samospráv (UCLG) a v Evropské sociální síti (ESN).

Svaz sdružuje 2 766 obcí, tj. 44,23 % z celkového počtu obcí České republiky. Členské obce Svazu zastupují 8 556 974 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,02 %.

Priority Svazu měst a obcí České republiky na období 2019–⁠2021:
Obecné priority
 • Upřesnění práva na samosprávu v Ústavě ČR.
 • Přistoupení ČR k Evropské chartě místní samosprávy jako celku.
 • Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému a prodloužení funkčního období zastupitelstva až na 6 let.
 • Posílení autonomie obcí v otázce odměňování zastupitelů a zaměstnanců obcí.
 • Omezování administrativní a regulatorní zátěže.
 • Sjednocení systému kontrol a jejich další nerozšiřování.
 • Zachování rozsahu přenesené působnosti v obcích základního typu.
 • Zachování či rozšíření rozsahu přenesené působnosti v obcích s pověřeným obecním úřadem.
 • Podpora meziobecní spolupráce.
 • Zavedení systému průběžného vzdělávání pro členy zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí, zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi i zaměstnanců DSO.
 • Zvýšení vymahatelnosti práva.
 • Změna právních předpisů upravujících evidenci obyvatel – zavedení faktického trvalého pobytu.
 • Posilování dobrého jména SMO ČR a pozitivního vnímání práce starostů a primátorů vůči široké veřejnosti a omezení kriminalizace volených funkcionářů na komunální úrovni.
 • Zachování státních úřadů v území – přiblížení veřejné správy občanům.
 • Obrana proti institutu systémové podjatosti u příslušných institucí na evropské úrovni.

Stránky SMO ČR

Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní neziskovou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Stránky SMS ČR

Sdružení místních samospráv Královéhradeckého kraje (SMS KHK)

SMS KHK k 13. 8. 2021 sdružuje 112 obcí a měst. V Královéhradeckém kraji funguje na velmi vysoké úrovni spolupráce obcí sdružených v SMS ČR a místních akčních skupinách, a to díky spolupráci krajského shromáždění SMS ČR. Z regionálně specifických témat, která jsou intenzivně řešena, lze zmínit například problematiku poštovní pobočkové sítě.

Hlavní nositelé odborné činnosti SMS ČR jsou členové pracovních skupin. Členy jednotlivých pracovní skupiny jsou především starostové s příslušnou specializací. Cílem pracovní skupiny je zejména monitoring a usměrňování klíčových legislativních návrhů s přímým dopadem na samosprávy.

Pracovní skupiny, v souladu se Stanovami SMS ČR, ustavuje Předsednictvo SMS ČR jako své poradní orgány pro řešení určitého okruhu problémů. V čele Pracovní skupiny je předseda, který je jmenovaný Předsednictvem. Členy Pracovní skupiny jmenuje Předsednictvo zpravidla na návrh předsedy Pracovní skupiny. Dlouhodobě jsou konstituovány níže uvedené pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina pro dotace a mezinárodní vztahy
 • Pracovní skupina pro služby na venkově
 • Pracovní skupina pro sociální záležitosti obcí
 • Pracovní skupina pro financování samospráv
 • Pracovní skupina pro školství, sport a kulturu
 • Pracovní skupina pro veřejnou správu a služby
 • Pracovní skupina pro životní prostředí a zemědělství
 • Pracovní skupina pro strategický rozvoj

Výše uvedená obecní sdružení se také věnují i dalším tématům, která projednávají na vládní úrovni. Dále zpracovávají metodiky pro obce k aktuálním legislativním změnám apod. Přes SMS ČR je možné realizovat nákup energií na komoditní burze. Dále je možné prostřednictvím sdružení také zapojit se do nejrůznějších společných projektů.

Interaktivní mapa s členstvím obcí v SMO ČR a SMS ČR

Profesní svaz

Profesní svaz, neboli sdružení či komora, je nezávislé a zpravidla neziskové sdružení fyzických nebo právnických osob. Členové mají společný zájem, a to především podporu pracovníků dané profese, zapojení profesí do samosprávy, samostatné rozhodování, prosazování vlastních zájmů. Profesní svaz je druh zájmové skupiny, která funguje jako advokátní či lobby skupina, nebo vznikla ze zákona.

U svobodných povolání je členství povinné v konkrétním svazu – danou činnost jako je například lékař, farmaceut, advokát, exekutor apod., nemůže vykonávat nikdo, kdo není členem příslušného svazu nebo obdobně uznaného sdružení působícího v zahraničí. V takových případech je profesní svaz založen přímo zákonem nebo zákon existenci svazu předpokládá. Zákonem může být založen i profesní svaz bez povinného členství. To se týká například Hospodářské komory ČR nebo Agrární komory ČR.

Profesní komory České republiky:

Seznam profesních komor České republiky je k dispozici také na webu Nejvyššího správního soudu.

Obce se mohou zapojit také do nejrůznějších asociací. Například pokud obec provozuje turistické informační centrum, může se zapojit do Asociace turistických informačních center České republiky (ATIC), ale i dalších asociací souvisejících s cestovním ruchem i jinými oblastmi, které jsou pro obec významné.

Naposledy aktualizováno 26. 11. 2023

Sdílejte na sociálních sítích