Svazek obcí

popis na základě zákona o obcích, přehled svazků obcí na území KHK, společenství obcí 
Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolné svazky obcí (dále jen svazek) jsou upraveny § 49 – § 54. Podmínky činnosti, hospodaření, zrušení a ostatní náležitosti upravují i další právní normy. Na svazek se vztahuje i zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Svazky obcí 

Ve svazku obcí (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.) mohou být členy pouze obce. Svazek obcí je samostatnou právnickou osobou. Obce mají právo být členy svazku za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Svazek vede účetnictví podle zákona o účetnictví a nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí.

Předmětem činnosti svazku mohou být činnosti, které jsou svěřeny do samostatné působnosti obcí. Ačkoli to zákon výslovně neuvádí, z podmínek pro vznik svazku vyplývá, že svazek obcí není považován za právnickou osobu založenou za účelem podnikání. Obec může do svazku vložit majetek, který však zůstává ve vlastnictví příslušné obce. Svazek hospodaří i s majetkem, který získal vlastní činností.

Svazek je založen zakladatelskou smlouvou, kterou schvaluje zastupitelstvo každé z členských (zakládajících) obcí. Přistoupení další obce k již založenému svazku vyžaduje schválení zastupitelstva přistupující obce, schválení v orgánech svazku dle platných stanov a následné podepsání existující zakladatelské smlouvy svazku a existujících stanov nově přistupující obcí.

Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu.

Stanovy svazku resp. zakladatelská smlouva by měly obsahovat:
 • předmět činnosti svazku,
 • orgány svazku, způsob jejich ustavování, působnost a způsob rozhodování,
 • majetek členů svazku, který vkládají do svazku, nebo který byl pořízen v průběhu existence svazku, a také nakládání s tímto majetkem,
 • hospodaření svazku (které se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.),
 • zdroje příjmů svazku,
 • práva a povinnosti členů svazku,
 • způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku,
 • podmínky přistoupení ke svazku a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
 • obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily,
 • ustanovení o způsobu rozhodnutí o zrušení svazku,
 • příslušná ustanovení pro dobu existence svazku, která uplyne od účinnosti rozhodnutí o zrušení svazku do doby výmazu svazku z registrace, tzn. k zániku právnické osoby (pokud není upraveno rozhodnutím zastupitelstev o zrušením svazku).

Stanovy jsou povinnou součástí založení svazku a přílohou zakladatelské smlouvy (§ 50 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.).

zrušení svazku musí rozhodnout členské obce (resp. jejich zastupitelstva). Zrušení a zánik svazku upravuje také § 20 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku), který uvádí, že pokud nepřechází „jmění“ sdružení na právního nástupce, vyžaduje se likvidace. Předmětem likvidace svazku obcí následně bude vypořádání závazků svazku vůči třetím osobám. Svazek zaniká výmazem z registrace.

Seznam dobrovolných svazků obcí na území Královéhradeckého kraje

Aktuální seznam dobrovolných svazků na území kraje nalezete zde.

Dotační možnosti

Sdružování obcí mimo jiné skýtá možnost čerpání dalších dotačních prostředků na provoz svazků i na společné projekty, například:
 • Finanční podpora Královéhradeckého kraje – DOTIS
 • dotace MAS
 • Národní dotace (v gesci jednotlivých ministerstev)
 • Mezinárodní fondy

Dotační rozcestník pro obce

Pro inspiraci můžete využít publikaci vydanou Svazem měst a obcí „Příklady dobré praxe ve spolupráci DSO“.

Společenství obcí

Novela zákona o obcích nově umožňuje vznik společenství obcí, což je svazek obcí splňující zákonné podmínky.

Nová forma meziobecní spolupráce, platná od 1.1. 2024, která navazuje na stávající dobrovolné svazky obcí a je zaměřena na koordinaci veřejných služeb v mikroregionálním kontextu. Umožňuje zřídit pozici sdíleného úředníka. Jedná se o subjekt, který je možné pověřit dalšími úkoly prostřednictvím specializovaných zákonů. 

Informace k tomtu institutu naleznete v prezentaci Ministerstva vnitra ČR

Naposledy aktualizováno 30. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích