Stavební agenda, územní plán, regulační plány

základní informace, kompetence obce a stavebního úřadu, pořizování a aktualizace územních plánů, regulační plány

Řídí se zákonem č. 283/2021 Sb, stavební zákon

 

Stavební agenda

Stavební činnost

V rámci legislativy provádí většinu agend místně příslušný stavební úřad. U speciálních staveb jsou to pak další instituce.

Stavební úřad realizuje zejména tyto úkony:
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí
 • vydává souhlasy pro speciální stavební úřady
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení
 • povoluje užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o odstranění stavby
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vydává rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • zjišťuje porušení stavebního zákona a vydává rozhodnutí o uložení sankce
 • projednává nepovolené stavby v řízení o odstranění stavby
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o vyvlastnění
 • eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace


Další činnosti

 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytuje informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Nadřízeným orgánem je pak Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Seznam stavebních úřadů v Královéhradeckém kraji naleznete zde.

Na území Královéhradeckého kraje se nachází jedna z krajinných památkových zón. V obcích, které patří do krajinné památkové zóny platí ještě další podmínky pro výstavbu nad rámec stavebního zákona a veškerou stavební činnost je třeba konzultovat s Odborem památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Jedná se o památkovou zónu Území bojiště u Hradce Králové - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz). 

Územní plánování

Územní plánování řeší využití území a zásady jeho využívání. Je to soustavná činnost, která je realizována orgány územního plánování a stavebními úřady.

Pro obec je z hlediska smysluplného rozvoje nutné mít zpracovaný územní plán. Územní plán určí pro všechny stavebníky závazné podmínky pro realizaci staveb. Na pozemcích, které nejsou v územním plánu uveden k zastavění není možné realizovat výstavbu. Pozemky mají určené podmínky využití, takže pokud k tomu nejsou určeny nemůže dojít například k průmyslové nebo zemědělské výstavbě. Obec má díky územnímu plánu možnost regulovat výstavbu na území obce.

Územní plán pořizuje obec s rozšířenou působností na základě žádosti příslušné obce. Náklady na pořízení územního plánu hradí příslušná obec, ale je možné na ně čerpat dotační prostředky. Autorem projektu musí být autorizovaný architekt, který zpracuje projekt tak, aby byl v souladu s požadavky obce i se všemi nadřazenými dokumenty a následně probíhá administrativně a i časově náročný schvalovací proces, po jehož úspěšném zvládnutí je územní plán vydán. V podstatě stejný proces probíhá i u schvalování změn územního plánu v průběhu jeho platnosti.

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce:
 • z vlastního podnětu,
 • na návrh orgánu veřejné správy,
 • na návrh občana obce,
 • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • na návrh oprávněného investora.

Všechny potřebné a podrobné informace najdete na Portálu územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nebo se obraťte přímo na příslušnou Obec s rozšířenou působností (III.typu).

Regulační plány

Pokud chce obec z nějakého důvodu ještě více regulovat a směrovat stavební aktivity na svém území (v rámci územního plánu je to zákonem povoleno pouze do určité míry), doporučuje se vydání Regulačního plánu, kterým je možné podmínky výstavby v území ještě detailněji upravit.

Zákon definuje, že „Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.“ Je možné tak upravit podmínky zástavby například v nově vznikajících „satelitech“ s velkou intenzitou zástavby tak, aby se stavebníci museli držet určitých urbanistických zásad a například více respektovat specifika venkovské zástavby a dodržovat třeba regulačním plánem daný základní vzhled nově stavěných objektů. I když se jedná v podstatě o stejně náročný administrativní proces, jako v případě pořizování územního plánu, z hlediska dlouhodobého rozvoje obce se rozhodně může vyplatit.

Naposledy aktualizováno 29. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích