Strategický (rozvojový) plán obce

důvody pořízení, struktura, časový horizont, odkazy na strategické plánování

Klíčovým procesem řízení rozvoje obce je plánování. Je nutné vnímání rozvoje obce v dlouhodobém horizontu, kdy konkrétními kroky/projekty vždy obec směřuje k naplnění dlouhodobé vize a cílů. Proto užíváme spojení strategické plánování.

Strategické plánování není pro obce závazné. Základní rozvojový plánovací dokument obcí není v legislativě vymezen. V zákoně o obcích a v zákoně o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích) nalezneme až ve výčtu pravomocí zastupitelstva zmínku o tom, že zastupitelstvo schvaluje program rozvoje.

Základním plánovacím dokumentem obce je strategický plán rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

V současné době je strategické plánování v mnoha obcích podceňovanou aktivitou. Málokterá obec má skutečně kvalitně zpracovanou rozvojovou koncepci, kterou by skutečně využívala při řízení rozvoje obce. To se odráží v malé efektivitě využívání finančních prostředků obcí a nedostatečné podpoře synergických efektů při jejím rozvoji.

Tuto špatnou situaci ještě zvýšilo nerozumné využívání finančních prostředků dotační politiky státu a Evropské unie. Obce s vidinou snadných peněz začaly realizovat projekty, které ve své obci vlastně nepotřebovaly, nebo jejich kapacitu zbytečně naddimenzovaly, případně nedomyslely udržitelnost projektu či možnou koordinaci projektů v rámci svazku obcí.

Strategický plán rozvoje obce se zpracovává na období 5–10 let a je tvořen vizí (= dlouhodobým strategickým pohledem na obec za 10–20 let), cíli, opatřeními a aktivitami na období platnosti programu a případným rozpracováním aktivit na nejbližší 1–2 roky v podobě akčního plánu. U procesu plánování je klíčové, že jeho cílem není pouze vytvoření koncepčního dokumentu, tj. naplánování činností, ale především dosažení plánů.

Při přípravě strategického plánu rozvoje obce bývá využíváno buď tzv. expertního, nebo komunitního přístupu. Expertní tvorba představuje relativně uzavřený proces, který je založen především na participaci významných představitelů daného města či regionu (tzv. politických, ekonomických a společenských elit) se samotným zpracovatelem. Komunitní přístup naopak staví na otevřeném přístupu k plánování všem subjektům v rámci dané komunity, které se mohou zúčastnit všech fází přípravy dokumentu. Zapojována je i široká veřejnost.

 Hlavní důvody pořízení strategického plánu rozvoje a jeho základní výhody pro obec:
  • zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
  • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
  • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;
  • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru);
  • je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
  • je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její konkurenceschopnost;
  • je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.

Pokud máte zájem se dozvědět více o strategickém plánování ve veřejné správě, navštivte sekci s metodikamiNebo kontaktujte přímo nás na emailu rozvoj@cirihk.cz a my Vám rádi pomůžeme při přípravě i tvorbě strategického/rozvojového plánu ve Vaší obci.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích