Doprava

Pozemní komunikace a silniční hospodářství

Pozemní komunikace

Tato agenda se řídí především zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve zn. pozd. předpisů (dále jen „PozKom“). Obec se v rámci své samostatné i přenesené působnosti věnuje také pozemním komunikacím. Níže jsou informace k agendám, se kterými se můžete setkat.

Místní komunikace

Místní komunikace (dále jen „MK“) jsou jednou ze čtyř kategorií pozemních komunikací (účelové komunikace, místní komunikace, silnice, dálnice). Jde o dopravní cesty sloužící zejména místní dopravě. Obce jsou dle PozKom výlučným vlastníkem místních komunikací.

 • Vznik a evidence MK:

Za současného právního stavu může místní komunikace vzniknout pouze tak, že je o jejím vzniku vydáno tzv. rozhodnutí o zařazení mezi místní komunikace; toto rozhodnutí vydává obecní úřad v přenesené působnosti – o tom více v další části. Pokud jde však o cestu, která patřila a patří obci, pak ke svému vzniku coby místní komunikaci do 31.03. 1997 nepotřebovala správní rozhodnutí, postačovalo, pokud měla vyšší dopravní význam a je na zastavěném území nebo území určeném k souvislému zastavění/spojuje obce, popř. jejich části nebo osady a je pro toto spojení významná/spojuje obec s železniční stanicí, zastávkou, letištěm, přístavem/spojuje obec se hřbitovem.

Pokud místní komunikace existuje, zanese ji obec do pasportu místních komunikací, což je evidenční pomůcka vlastníka – podrobnosti uvádí prováděcí vyhláška k PozKom. Vzor

 • Správa, údržba a odpovědnost za stav MK:

Vlastník místní komunikace musí vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy – podrobnosti uvádí prováděcí vyhláška k PozKom.

Vlastník místní komunikace odpovídá za závadu v její schůdnosti/sjízdnosti. Obec musí provádět zimní údržbu místních komunikací (zajišťovat odstraňování sněhu a náledí) – podrobnosti stanoví PozKom a prováděcí vyhláška.

Místní komunikace mohou být na základě rozhodnutí silničního správního úřadu částečně nebo úplně uzavřeny, může na nich probíhat tzv. zvláštní užívání (např. zřízení vyhrazeného parkování nebo umístění lešení) nebo na ně může být povoleno připojení sousední nemovitosti sjezdem – ve všech těchto případech je obec jako vlastník účastníkem těchto řízení a může vyjadřovat stanovisko k těmto činnostem.

Účelové komunikace

Veřejně přístupné účelové komunikace jsou cesty nejmenšího dopravního významu – slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo nemovitostmi navzájem. Může je vlastnit kdokoliv, tedy i obec.

 • Vznik účelové komunikace:

Tyto cesty vznikají nikoli tak, že se rozhodne o jejich zařazení, ale prostým naplněním svých znaků, které dovodila judikatura: a) jde o stálou, v terénu patrnou cestu, b) cesta slouží pro dopravní napojení nemovitostí, c) vlastník cesty nebo jeho právní předchůdce vyjádřili souhlas s tím, aby cestu užívala veřejnost (tento souhlas mohl být vyjádřen i tak, že vlastník cesty o užívání veřejností věděl a nebránil mu), d) cesta je nezbytná pro dopravní obslužnost nemovitostí (tj. neexistuje jiná alternativa dopravního napojení). Silniční správní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) však může v řízení o žádosti posoudit, zda cesta znaky naplnila nebo nikoli. Účelovou komunikací může být polní cesta, chodník nebo i parkoviště.

 • Údržba účelové komunikace:

Vlastník chodníku musí provádět jeho zimní údržbu (zajišťovat odstraňování sněhu a náledí) – podrobnosti stanoví PozKom a prováděcí vyhláška; jiné účelové komunikace však vlastník nemusí udržovat schůdné ani sjízdné.

Výkon státní správy obcí

Obec je dle PozKom tzv. silničním správním úřadem vykonávajícím státní správu k místním komunikacím. Současně může obec při výkonu státní správy vydávat určitá nařízení (radou, resp. zastupitelstvem obce, tam, kde rada není).

 • Nejčastější činnosti silničního správního úřadu (k místním komunikacím):
  • rozhodování o zařazení/vyřazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace a její třídy; vzor rozhodnutí
  • rozhodování o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky;
  • rozhodování o povolení pevné překážky;
  • rozhodování o zvláštním užívání MK (sportovní a kulturní akce, umístění staveniště apod);
  • rozhodování o povolení reklamních zařízení, staveb a terénních úprav v silničním ochranném pásmu místních komunikací I. a II. třídy;
  • rozhodování o povolení ke zřízení úrovňového křížení na dráze;

Pozn.: Pozor – pokud jde o dopravní značení, činnost speciálního stavebního úřadu a přestupky dle PoZKom spojené s MK, vykonává státní správu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 • Nařízení obce:
  • nařízení o zpoplatnění stání na místních komunikacích (vzor); obecné užívání účelových i místních komunikací je ze zákona bezplatné; výjimkou je situace, kdy je vydáno uvedené nařízení; v nařízení není možné řešit samotnou výši ceny, tu si určuje v ceníku obec (v samostatné působnosti)
  • nařízení o vymezení úseků místních komunikací a chodníků na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (vzor);
  • nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (vzor).

Dopravní obslužnost

Obce vystupují primárně v rovině partnera Královéhradeckého kraje, který ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících zajišťuje dopravní obslužnost svého území. Níže naleznete odkazy pro řešení konkrétních situací souvisejících s organizací Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.


Naposledy aktualizováno 26. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích