Voda a kanalizace

studny, vodovody, kanalizace, nakládaní s povrchovými a podzemními vodami, centrální a domovní ČOV, povodně

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, , Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (od 1.7.2023 vejde v platnost novela), Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

Povolení k odběru podzemních vod – stávající studny

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o agendu týkající se povolení k odběru podzemních vod v případě již existující studny, případně povolení změny nebo prodloužení platnosti již povoleného nakládání s vodami.

Žádost se podává písemně u příslušné obce s rozšířenou působností, na předepsaném formuláři s povinnými přílohami. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

Užívání vody ze studní vybudovaných před 1. 1. 1955 je považováno za povolené užívání podzemní vody.

Odběr podzemní vody je zpoplatněn při překročení limitu 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok.

Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí.

Povolení stavby studny a povolení k odběru podzemních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (od 1.7.2023 vejde v platnost novela)

Žádost o povolení k odběru podzemních vod a povolení stavby studny se podává písemně na příslušnou obec s rozšířenou působností, na předepsaném formuláři s povinnými přílohami.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ke studni určené pro stavbu pro bydlení či individuální rekreaci je 300 Kč, v ostatních případech 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Odběr podzemní vody je zpoplatněn při překročení limitu 500 m3/měsíc nebo 6000 m3  za rok.

Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci, je povinen měřit množství vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí.

Povolení stavby čistírny odpadních vod a povolení k vypouštění odpadních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (od 1.7.2023 vejde v platnost novela)

Agenda týkající se povolení stavby vodního díla - čistírny odpadních vod a povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z této čistírny do povrchových nebo podzemních vod. Žádost se podává na příslušnou obec s rozšířenou působností na předepsaném formuláři s příslušnými přílohami.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení k ČOV určené pro stavbu pro bydlení či individuální rekreaci je 300 Kč, v ostatních případech 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).

Povolení stavby vodovodu nebo kanalizace

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (od 1.7.2023 vejde v platnost novela)

V mnoha obcích ještě není realizována veřejná kanalizace, v některých ani veřejný vodovod. Jde to velmi administrativně a finančně náročná investiční akce. V některých obcích je zřízení kanalizace obtížně realizovatelné i vzhledem ke geomorfologickým podmínkám, a proto využívají možnosti zřízení domácí ČOV pro každou nemovitost s vsakem, případně vypouštěním přečištěných vod do stávajících vodotečí či dešťové kanalizace. I při využití dotačních možností jsou všechny takové investiční akce velkou finanční zátěží, ale vedou ke zvýšení kvality bydlení na území obce a také k ochranně životního prostředí.

Vodovod a kanalizace jsou vodní díla a je nutné požádat o příslušná povolení k jejich stavbě. Žádost o zahájení řízení se podává na příslušné obci s rozšířenou působností na předepsaném formuláři s povinnými přílohami.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení je 3 000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Nutno upozornit, že spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, předloží žadatel povolení k jejich provozování (viz dále).

Provozování kanalizace nebo vodovodu pro veřejnou potřebu

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

Pokud obec hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, musí požádat krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.

Za veřejnou kanalizaci nebo vodovod se podle zákona o vodovodech a kanalizacích považují:
  1. vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více
  2. každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozovánívytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účelyVlastník vodovodu nebo kanalizace může uzavřít smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Jestliže vlastník provozuje vodovod nebo kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj všechna práva a povinnosti provozovatele.

Provozovat veřejný vodovod nebo kanalizaci může, za splnění zákonných podmínek, i sama obec. Musí ale mít odborného zástupce, který splňuje kvalifikaci danou zákonem o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.

Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím vodoprávní úřad.

ISPOP – Evidence odběrů a vypouštění vod

Obce, které mají v nedávné době schválený kanalizační řád a povolení k vypouštění odpadních vod, obdržely emailovou zprávu s informacemi k zákonné povinnosti ohlášení údajů pro vodohospodářskou bilanci prostřednictvím portálu ISPOP (www.ispop.cz) za rok 2022. Toto hlášení je nutné provést nejpozději do 31. 1. 2023. Tato povinnost je každoroční. Pokud si nejste jistí hodnotami, které do portálu uvést, obraťte se na svého odborného zástupce dle zákona o VaK, případně na vodoprávní úřad, který povolení k nakládání s vodami vydal.

Ochrana před povodněmi

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány obce a po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové komise obcí.

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Obcím je doporučeno vytvářet vlastní protipovodňová opatření například v podobě poldrů apod., které ochrání jejich obyvatele.

Existuje také předpovědní povodňová služba na webových stránkách www.chmi.cz a www.pla.cz.

Více o povodních naleznete v sekci Krizové řízení

Kontakt pro agendu Vodovodů a kanalizací:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Ing. Zdeněk Štorek, vedoucí oddělení vodního hospodářství, tel.: 736 521 880, zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Naposledy aktualizováno 28. 1. 2022

Sdílejte na sociálních sítích