Poplatky

místní poplatky + vzory obecně závazných vyhlášek
Řídí se zákonem č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích.

Místní poplatek je specifickou pravomocí obecního úřadu, tedy obec jej může, ale nemusí vybírat. Výnosy z místních poplatků přináší příjem do obecní pokladny. Poplatky mohou být paušální, mít formu místního zdanění, nebo plnit regulační funkci.

Obecní úřad může zavést tyto místní poplatky (dále jen poplatky):
 • poplatek ze psů,
 • poplatek z pobytu,
 • poplatek za užívání veřejného prostranství,
 • poplatek ze vstupného,
 • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst či obcí,
 • poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace,
 • poplatky za komunální odpad.


Zavedení a správa poplatků

Obecní úřad zavádí poplatek obecně závaznou vyhláškou, která upravuje:
 • sazbu poplatku,
 • lhůtu pro podání ohlášení,
 • splatnost poplatku.

Správcem poplatku je obecní úřad. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede: jméno a příjmení, místo pobytu, údaje rozhodné pro stanovení poplatku. Dojde-li ke změně ohlášených údajů, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obecní úřad jinak. Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může obecní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů je zveřejněn na úřední desce.

Obecní úřad může z moci úřední poplatek zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutí je oznámeno na úřední desce (fyzické i elektronické).

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. Poplatek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné osoby, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu, osoba provozující útulek, osoba, která drží a používá psa dle zvláštních právních předpisů.

Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok/za psa. Sazba poplatku, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku činit až o 50 % více, než činí horní hranice. V případě kratšího vlastnictví psa, než je kalendářní rok, se platí poplatek v poměrné výši dle započatých kalendářních měsíců.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatek z pobytu

Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená k pobytu. Předmětem poplatku je placený pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba poplatku činí nejvýše 50 Kč za každý započatý den pobytu. Poskytovatel ubytování je povinen vybrat poplatek od poplatníka a vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu o poskytovaném ubytování. Ubytovatel je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatek za využívání veřejného prostranství

Obecní úřad v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za užívání veřejného prostranství, určí místa, která těmto poplatkům v obci podléhají.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za:
 • provádění výkopových prací,
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
 • pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 • umístění skládek,
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa,
 • užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10 Kč za každý započatý m2/den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obecní úřad zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Poplatek může být stanoven týdenní, měsíční nebo roční.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatek ze vstupného

Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Sazba poplatku činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Po dohodě lze stanovit paušální částku.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. Sazba poplatku činí až 200 Kč za každý započatý den. Po dohodě lze stanovit paušální částku.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Výše sazby na 1 m2 stanoví obecní úřad v obecně závazné vyhlášce.

Vzor vyhlášky ke stažení

Poplatky za komunální odpad

Obecní úřad může zavést pro poplatkové období pouze jeden z níže zmíněných poplatků.

 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1 200 Kč / osobu / rok.

 • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci (byt, rodinný dům nebo chata), která se nachází na území obce.

Obecní úřad zvolí pro poplatkové období jeden ze základů:
 • hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech,
 • objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech,
 • kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad v litrech.
Obecní úřad může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše:
 • 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 • 60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.
Sazba poplatku činí nejvýše:
 • 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 • 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.
Poplatkovým obdobím poplatků je kalendářní rok, dílčím obdobím poplatků je kalendářní měsíc.

Informace k poplatkům a vyhláškám dle novely zákona najdete také na stránkách poradny Svazu měst a obcí ČR, kde je i praktická kalkulačka.

O možnosti průběžného výběru poplatků se dozvíte více zde.

Vzor vyhlášky –⁠ poplatek za odpadové hospodářství ke stažení

Vzor vyhlášky –⁠ poplatek za odpad dle hmotnosti ke stažení

Vzor vyhlášky –⁠ poplatek za odpad dle objemu ke stažení

Vzor vyhlášky –⁠ poplatek za odpad dle kapacity ke stažení

Naposledy aktualizováno 3. 10. 2021