Komunitní život, podpora spolků a spolkového života

proč podporovat komunitní život, spolky

Jednou z výhod a také nedílnou součástí života na menších obcí je komunitní a spolkový život. Jeho podpora je jednou z nejdůležitějších nepovinných činností starosty, pokud chce zachovat psychickou pohodu obyvatel, venkovský ráz obce a místní patriotismus. Komunitní život v obci je především o mezigeneračním soužití a setkávání obyvatel.

Komunita se pak věnuje společnému vytváření aktivit a řeší potřeby a problémy všech generací na úrovni jednotlivců i obce. Komunitní život se dotýká více oblastí – zejména sociální, kulturní, sportovní, ale i dalších volnočasových aktivit. Fungující komunita pak může bez zásahu obce výrazně pomáhat s péči o seniory, školní děti v jejich volném čase a často i se začleňováním menšin, pokud v obci jsou.

Fungující komunitu pak může starosta zapojit do Komunitního plánování při rozvoji obce.

Spolková činnost

Občané se pro společné aktivity a zájmy sdružují do různých spolků. Spolky jsou často monotematicky zaměřeny (sportovci, hasiči, zahrádkáři, ženy, mládežníci, myslivci, včelaři, folklorní soubory a jiné), případně se věnují také dalším aktivitám (např. pořádání kulturních nebo sportovních akcí v obci). Pro spolky je typické sdružování obyvatel všech věkových kategorií, od nejmladších po nejstarší, což rovněž přispívá k soudržnosti obce. Jejich činnost výrazně zkvalitňuje život v dané obci. Tyto organizace dokážou výrazně účinněji zajistit určité služby pro obyvatelstvo, než by tomu bylo v případě veřejné správy, avšak spektrum jejich nabídky závisí na personálních kapacitách, vybavenosti obce a zájmu obyvatel.

Činnost spolků je obvykle finančně podporována obcí. Kromě finanční pomoci může obec iniciovat a koordinovat své akce a akce spolků. Obec také může podporovat udržování místních tradic a tradičních řemesel a podněcovat zájem co nejvíce občanů zapojovat se do aktivit v obci.

Postup, jak založit spolek naleznete zde.

Podpora spolupráce obce a spolků:

  • Pravidelné setkávání zástupců spolků a obce (1–2 za rok), domluva vzájemné podpory a sladění termínu akcí.
  • Rozvoj materiálního zázemí pro pořádání obecních akcí i akcí neziskových organizací (přístřešky, prostory, mobilní stoly apod.).
  • Vybudování víceúčelové místnosti pro setkávání občanů v rámci spolků i pro neformální setkávání.


Doporučená finanční podpora spolků:

  • Vytvoření pravidel pro přidělování finanční podpory spolkům v obci (podmíněno určitou právní formou spolků).
  • Pravidelné hodnocení činnosti spolků z hlediska jejich přínosu pro život v obci. Průběžná diskuze nad otázkami směřování činnosti spolků, zaměření jejich akcí, zapojení občanů do spolkové činnosti.
  • Pravidelné vytváření ročního plánu akcí pořádaných jednotlivými spolky.


Podpora místních tradic a tradičních řemesel:

  • Finanční a věcná podpora tradičních kulturních a jiných akcí a jejich propagace.


Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích