Poskytování informací na základě „stošestky“

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Územní samosprávné celky a jejich orgány jsou dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinny poskytovat na základě žádosti informace.

Obec může na svých webových stránkách umístit vzor žádosti o poskytnutí informací nebo uvést, že je možné žádat volnou formou. V každém případě musí žádost obsahovat tyto informace:
  • Jméno, Příjmení /Název firmy
  • Adresa trvalého pobytu/sídla, případně doručovací adresa
  • Datum narození/IČ
  • Informaci, že jde žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb.
  • Uvést „povinný subjekt“ – v tomto případě obec, od kterého informace požaduje
 
Obec musí žádost vyřídit do 15 dnů od jejího doručení (ve výjimečných případech je možné tuto lhůtu o 10 dní prodloužit) a lze tak učinit 3 způsoby:
  • Obec informaci poskytne (odpověď, kterou obec poskytla žadateli, musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 15 dnů ode dne ve kterém žadateli požadovanou informaci poskytla)
  • Obec žádost odloží (u neúplných žádostí obec do 7 dnů vyzve k doplnění, pokud žadatel do 30 dnů žádost nedoplní, obec žádost odloží)
  • Obec vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (v zákonem daných případech)

Žadatel může následně do 15 dnů podat odvolání o odmítnutí žádosti přímo u obce, ale vyřizuje ho příslušný krajský úřad. Do 30 dnů může také žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – je možné ji podat ústně (sepisuje se záznam) nebo písemně. O stížnosti také rozhoduje příslušný krajský úřad

Úhrada nákladů

Obec může, ale nemusí poskytovat informace na základě žádosti zdarma. Pokud se rozhodne poskytování zpoplatnit vydá ceník s jednotlivými úkony souvisejících s poskytování informací. Výše plateb za jednotlivé úkony nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady. Pokud obec poskytování informací zpoplatní, je třeba o tom informovat žadatele před vyřízením žádosti a úhrada je pak vyžadována předem. Pokud žadatel úhradu do 60 dnů nezaplatí, obec žádost o informaci odloží.

Povinně zveřejňované informace

Zákon také definuje, jaké informace musí být povinně zveřejněny. Tyto informace musí zveřejnit ve svém sídle a ve svých úřadovnách na místě, které je veřejně přístupné. Musí také umožnit pořízení kopie těchto informací. Dále je obec povinna tyto informace zveřejňovat také elektronicky.

Výroční zpráva

Každoročně do 30. března je obec povinna zveřejnit výroční zprávu týkající se poskytování informací za minulý rok. Co musí výroční zpráva obsahovat za informace upravuje § 18 výše uvedeného zákona.

Sdílejte na sociálních sítích