Starosta

výtah informací ze zákona, další praktické informace
 § 103–108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, aktuálně upraven formou novely č. 418/2023 Sb.

 

Starosta zastupuje obec navenek a volí ho do funkce (stejně jako místostarostu) zastupitelstvo ze svých řad. Musí být občanem ČR a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.

Pozor: neuvolněný starosta ani místostarosta nejsou zaměstnanci obce, ale vykonávají volenou funkci. Nevztahují se na ně tedy ustanovení zákoníku práce ani další legislativa týkající se zaměstnanců. Bohužel za chybná rozhodnutí ručí celým svým majetkem. Doporučujeme tedy zřízení pojištění odpovědnosti z výkonu funkce v rámci pojištění obce pro starostu a místostarostu, které případně bude vzniklé finanční náklady pokrývat (poskytují pouze vybrané pojišťovny).

Dle ustanovení zákona Starosta mimo jiné:
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů – věnuje také pozornost problematice BOZP a to i v případě, že se jedná o pracovníky na DPP, DPČ…
  • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
  • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
  • rozhoduje o záležitostech náležejících do pravomocí rady, pokud není rada v obci volena,
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce.

Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Dle novely č. 418/2023 Sb. je přidán ještě paragraf 103 a), který řeší rozhodování starosty v mimořádných situacích:  Je-li to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném systému60), k zabránění jejího vzniku nebo k odstraňování jejích následků, anebo jestliže se na území obce vztahuje krizový stav43), mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku nebo mimořádné veterinární opatření, může starosta rozhodovat v záležitostech podle § 102 odst. 3 namísto rady obce, popřípadě zastupitelstva obce, pokud si podle § 84 odst. 4 rozhodování v těchto záležitostech předem vyhradilo. Tím není dotčeno předchozí svěření pravomoci radou obce podle § 102 odst. 3.“.

Starostu zastupuje místostarosta v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže vykonávat svou funkci. Společně podepisují právní předpisy obce.

Období po volbách do zastupitelstva: Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty, v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Pokdu je v obci volena rada, vykonávají své pravomoci až do zvolené nové rady obce. 

Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

Naposledy aktualizováno 26. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích