Zahrádkářský zákon

smlouva o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost
Zákon č. 221/2021 Sb. o podpoře zahrádkářské činnosti

Od 1. 12. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o podoře zahrádkářské činnosti. Zákon není obsáhlý, obsahuje pouze 10 paragrafů, ale některé z nich mají vliv na obce a jejich smluvní vztahy.

Důležitou informací obsaženou v zákoně je, že zahrádkářská činnost je veřejně prospěšná a obec by ji měla podporovat u jednotlivců i v rámci spolupráce se zahrádkářskými spolky.

Další novinkou, kterou zákon přináší je úprava podmínek pachtovních smluv na pozemky, které jsou určeny pro zahrádkářskou činnost. Pro obce je například stanovena důležitá povinnost v oblasti trvání smlouvy se zahrádkářskými spolky – musí být uzavřena nejméně na 10 let! I když je smlouva uzavřena na dobu určitou, tak pro ukončení pachtu je třeba vypovědět smlouvu 3 měsíce před uplynutím ujednané doby, jinak se smlouva automaticky prodlužuje.

Kompletní znění paragrafu, který upravuje podmínky pro pachtovní smlouvy je zde:


Smlouva o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost

1) Na pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost se použijí ustanovení občanského zákoníku o pachtu, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak. Ustanovení občanského zákoníku o zemědělském pachtu se nepoužijí.

2) Pachtovní smlouva vyžaduje písemnou formu a obsahuje:

  • a) uvedení předmětu a účelu pachtu, kterým je zahrádkářská činnost,
  • b) sjednání výše a splatnosti pachtovného,
  • c) uvedení doby, na kterou se pacht sjednává.

3) Spolku lze pozemek pro zahrádkářskou činnost propachtovat pouze na dobu určitou, a to nejméně na dobu 2 let. Je-li propachtovatelem obec nebo stát, lze pacht ujednat nejméně na dobu 10 let.

4) Je-li smlouva uzavřena v rozporu s odstavcem 3, platí za ujednanou doba trvání pachtu uvedená v odstavci 3.

5) Uplynutím ujednané doby pacht nezanikne, pokud propachtovatel nebo pachtýř nejméně 3 měsíce před uplynutím ujednané doby trvání pachtu druhé straně nesdělí, že nemá zájem na jeho dalším trvání. Nezanikne-li pacht a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou byl ujednán.

6) Spolek je oprávněn pozemek, který mu byl propachtován k zahrádkářské činnosti, propachtovat členovi spolku k provozování zahrádkářské činnosti i bez souhlasu propachtovatele.

7) Pacht lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem kalendářního roku. To neplatí, má-li strana podle občanského zákoníku právo vypovědět pacht bez výpovědní doby.

8) Přestane-li spolek využívat pozemek pro zahrádkářskou činnost, oznámí to bez zbytečného odkladu propachtovateli. Propachtovatel může pacht z tohoto důvodu vypovědět v tříměsíční výpovědní době.

9) V případě skončení pachtu se vyrovná propachtovatel se spolkem, jestliže spolek se souhlasem propachtovatele provedl na jemu propachtovaném pozemku terénní úpravy nebo stavbu podle jiného právního předpisu2. Má se za to, že trvalé porosty vysazené se souhlasem propachtovatele pozemek zhodnocují. Vysazené trvalé porosty se při ukončení pachtu považují za zhodnocení propachtovaného pozemku.

10) Ustanovení odstavců 1 až 9 se vztahují na nájem pozemku pro zahrádkářskou činnost spolku obdobně.


Naposledy aktualizováno 20. 12. 2021

Sdílejte na sociálních sítích