Evidence obyvatel

stručný popis agendy, postup přihlašování obyvatel, postup správního řízení včetně vzorů (rušení místa trvalého pobytu)
Řídí se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad obce vede evidenci obyvatel na území obce. Vkládá prostřednictvím CzechPointu do registru obyvatel informaci o změně trvalého bydliště na základě žádosti občana nebo na základě rozhodnutí z proběhlého správního řízení. Většina obecních úřadů má pak vlastní systém evidence obyvatel využívaný pro činnosti spojené se samosprávou obce.

U narozených dětí je matrikou automaticky zadáno trvalé bydliště matky, není tedy nutné nově narozené děti přihlašovat v místě trvalého bydliště. Při změně trvalého pobytu je nutné údaje o dítěti, které mění svůj pobyt společně s matkou vyplnit v tiskopisu přihlašovacího lístku, případně je přihlásit na jinou adresu jejich zákonným zástupcem.

Údaj o úmrtí občana zadává matriční úřad, pokud obec nemá matriční úřad, nezadává tuto informaci do systému.

Obec může požádat o aktuální seznamy obyvatel prostřednictvím formulářů v prostředí Czech Point@office.

Hlášení změny trvalého pobytu občanů

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Hlášení změny trvalého pobytu může provést občan starší 15 let (nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem), u osob mladších 15 let jejich zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.na obecním úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis, který obci vydává příslušná obec s rozšířenou působností),
 • prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz, předložení pouze rodného listu není dostatečné k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby,
 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (v případě pokud nájemce v bytě, který hodlá dát třetí osobě do podnájmu, sám nebydlí); takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Doplnění a vysvětlení:

Doložit oprávnění užívat byt či dům (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování – u bytů družstevních a soukromých s aktuální doložkou družstva či majitele domu o platnosti nájemní smlouvy).

Oprávněnou osobou se rozumí osoba svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (vlastník, osoba, která je ve smlouvě uvedena jako nájemce nemovitosti), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu - své oprávnění k poskytnutí souhlasu musí i tato osoba doložit dokumenty uvedenými výše (výpis z katastru, nájemní smlouva...). Oprávněná osoba nedokládá vlastnické či jiné užívací právo k objektu nebo jeho části v případě, že ohlašovna může ověřit existenci tohoto práva veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

V případě předložení podnájemní smlouvy musí být předložen i písemný souhlas vlastníka nemovitosti s uzavřením podnájemní smlouvy (ust. § 2274 a § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, rodný list, doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

Občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ poskytne na vyžádání ohlašovny příslušný ORP.

Vzor přihlašovacího lístku najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Obecní úřad následně oddělí u platného občanského průkazu roh označený písmenem A, pokud předložil platný OP, vydá mu potvrzení o změně TP. (Potvrzení o změně místa TP je vázáno vždy na oddělení vyznačené části platného OP, občan jím prokazuje důvod ustřižení příslušného rohu OP do doby vydání nového OP). Změnu místa TP ohlašovna zapíše nejpozději do 3 dnů do informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím formuláře „Změna místa trvalého pobytu v CzechPoint. Občan následně zažádá o vydání nového občanského průkazu na kterémkoliv úřadu obce III. typu.

Ohlašovna postupuje stejným způsobem i v případě, kdy se jedná o nezl. do 15 let. Rodiče však nemusí nutně žádat o nový OP, neboť do věku 15 let není povinností mít OP (zákonný zástupce pouze odevzdá původní OP, který obsahuje již nesprávné údaje o místu TP).

Důležité: v případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení nelze změnu místa TP na adresu ohlašovny zapsat prostřednictvím formuláře „Změna místa trvalého pobytu“, ale vždy prostřednictvím formuláře „Zrušení údaje o místu trvalého pobytu“ – adresa ohlašovny se nabídne automaticky a uzavřením zápisu je zneplatněn dosavadní OP.

Poplatky:

Za změnu TP je hrazen jednorázový poplatek ve výši 50,- Kč, osoby do 15 let jsou od poplatku osvobozeny. Informace k poslední novele zákona naleznete zde.

Správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu

V souvislosti s agendou evidence obyvatel jsou realizována správní řízení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v těchto situacích:
 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo není podle zvláštních právních předpisů způsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna:
 • z moci úřední, nebo
 • na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen "navrhovatel"), např. nájemce, provozovatel ubytovny…

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podá navrhovatel na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen tedy na obecním úřadu – ohlašovně.

Při Správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:
 • podat písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, (doložit rozsudek o rozvodu - jde-li o rušení pobytu jednomu z bývalých manželů, doložit rozsudek určovací žaloby o užívacím právu v případě proběhlého soudního řízení apod.), všechny důkazy musí doložit navrhovatel, nemůže tuto agendu převést na úřad, který musí zůstat v průběhu správního řízení nestranný
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo (nájemní smlouvu), pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí,
 • doložit potvrzení o zaplacení správního poplatku
Navrhovatel je povinen zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

Vzory ke stažení naleznete níže.
 1. Žádost o zrušení TP
 2. Založení spisu
 3. Určení oprávněných úředních osob
 4. Účastníci řízení
 5. Ustanovení opatrovníka
 6. Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
 7. Oznámení o zahájení správního řízení
 8. Předvolání svědka
 9. Protokol o výslechu svědka
 10. Výzva k vyjádření se k podkladům
 11. Rozhodnutí

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území ČR v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, nebo
 • v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen předložit:
 • písemnou zprávu,
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.


Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, případně den pozdější, který je uveden ve sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Ukončením trvalého pobytu na území ČR končí platnost občanského průkazu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč.

Naposledy aktualizováno 30. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích