Povolování kácení dřevin

stručný popis agendy, vzor žádosti, vzor rozhodnutí
Řídí se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 189/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad je dle výše uvedeného zákona orgánem ochrany přírody a vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle výše uvedeného zákona.

Obecní úřady, s výjimkou zvláště chráněných území, povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2. Dále vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1.

Povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (podrobnosti – viz metodická instrukce MŽP). 

Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Náhradní výsadba

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Náhradní výsadba je většinou ukládána na pozemku žadatele nebo obce, ale je možné ji uložit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, ale s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.

Kdy není povolení třeba

Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tyto parametry určuje prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Povolení není třeba pro:  

  • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,
  • pro porosty energetických dřevin a vánočních stromků,
  • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří

Možnost kácení bez povolení ale neplatí pro dřeviny, které tvoří významný krajinný prvek nebo stromořadí nebo jsou součástí již uložené náhradní výsadby. V takovém případě musí vlastníci dřevin (často správci komunikací, kolem nichž se nacházejí) požádat o povolení ke kácení, i když dřeviny nedosahují jinak požadované velikosti nebo rostou na zahradách.

Kácet nelze ani v případě, kdy nejsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody (jde o památný strom a další případy ochranného režimu) a podmínky zvláštních právních předpisů (např. nesmí dojít ke kácení dřevin na pozemcích sousedících s koryty vodních toků, pokud bylo zakázáno vodoprávním úřadem kvůli stabilitě koryta podle § 51 odst. 2 vodního zákona).

Povolení ke kácení není dle zákona třeba, ale je třeba ho oznámit orgánu ochrany přírody v těchto případech:

  • z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu;

  • ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Podle ust. § 8 odst. 6 zákona v případě kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v územním či společném stavebním a územním řízení nevydává obecní úřad rozhodnutí, ale závazné stanovisko dle ust. § 149 správního řádu, které podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

Naposledy aktualizováno 4. 10. 2021

Sdílejte na sociálních sítích