Čísla popisná a evidenční

popis agendy přidělování čísel popisných a evidenčních
Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb. § 31–32.

Obecní úřad přiděluje na základě žádosti příslušného stavebního úřadu číslo popisné. Může být přiděleno také číslo evidenční. K usnadnění orientace může být budova mimo čísla popisného nebo evidenčního označena číslem orientačním.

Evidenčními čísly se označují:
 • stavby pro rodinnou rekreaci,
 • stavby dočasné,
 • budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
  • staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2a do 5 m výšky,
  • zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2zastavěné plochy a do 5 m výšky,
  • přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2zastavěné plochy a do 4 m výšky.

Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.

Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad v těchto případech:
 • v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,
 • v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad a informuje o přidělení čísla popisného bezodkladně stavební úřad.

K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RIUÁN).

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel může určit obecní úřad.

Výjimečně z vážných důvodů může dojít k přečíslování budov. V takovém případě nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích