Pohřebnictví

popis agendy, vzor řádu veřejného pohřebiště, vzor smlouvy o pronájmu hrobového místa, sociální pohřby.
Pohřebnictví se řídí zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti. Pokud obec nemá vlastní pohřebiště je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště (v rámci dohody většinou provozovateli na provoz přispívá smluvenou částkou).

Řád veřejného pohřebiště

Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví). Pro obce, které provozují veřejné či neveřejné pohřebiště samy, nebo prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby z této novely vyplynula především povinnost uvést svůj řád pohřebiště do souladu s tímto zákonem a vyžádat si schválení příslušným krajským úřadem.

Krajský úřad vydává souhlas za předpokladu, že řád veřejného pohřebiště byl vypracován v souladu s požadavky stanovenými zákonem.

Tato povinnost měla být splněna do 31. 8. 2020.

Řád musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém. V řádu veřejného pohřebiště jeho provozovatel zejména podrobně upravuje:

 • podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,
 • rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti a stanovení druhů konečných rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,
 • jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané,
 • povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky,
 • podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,
 • povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa,
 • povinnosti provozovatele pohřebiště, 
 • povinnosti nájemce hrobového místa,
 • dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům.

Přiložený vzor řádu pohřebiště doporučujeme upravit a zkrátit dle konkrétních podmínek provozovaného pohřebiště.

Provozovatel pohřebiště je povinen

 • do hrobu nebo do hrobky pohřbívat pouze lidské pozůstatky nebo ukládat lidské ostatky a provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem veřejného pohřebiště, zákonem o pohřebnictví a zvláštními právními předpisy,
 • zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
 • vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště a vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelého, místo a datum jeho narození, úmrtí, pohřbení a jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
 • v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu § 22 odst. 3, na jejich základě navrhnout novou tlecí dobu, vyžádat si k ní stanovisko krajské hygienické stanice a na základě tohoto stanoviska upravit odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště,
 • v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat krajský úřad a nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat krajský úřad a veřejnost o tomto zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.


Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště 

Evidence související s provozováním pohřebiště vedená podle § 20 písm. c) zákona č. 256/2001 Sb. obsahuje následující údaje:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy,
 • místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
 • údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
 • datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
 • datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
 • údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám,
 • údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d), pokud nastala,
 • údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
 • údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6, pokud nastaly, v případě rušení pohřebiště.

Evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.

Smlouvy

Obec uzavírá smlouvu o nájmu hrobového místa s občany, kde jsou uvedeny konkrétní podmínky užívání pohřebiště. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného. Cena za užívání se skládá z nájmu a služeb souvisejících s nájmem. Obec vydává ceník a určuje si periodicitu plateb. Ceny by měly být stanoveny s ohledem na to, že se jedná o službu ve veřejném zájmu. V případě kontroly obec musí doložit náklady na služby související s nájmem.

Přiloženou vzorovou smlouvu doporučujeme upravit a zkrátit dle konkrétních podmínek provozovaného pohřebiště.

Zajištění slušného pohřbívání osob (sociální pohřby)

Když dojde k úmrtí osoby na území obce a do 96 hodin od oznámení úmrtí nesjedná nikdo vypravení pohřbu, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví).

Žádost o náhradu nákladů na sociální pohřeb – informace a manuál k žádosti

Válečné hroby a pietní místa

Pokud se na území obce nacházejí válečné hroby a pietní místa, je třeba se řídit platnou legislativou, která zajišťuje péči o ně. Více informací je na webových stránkách Ministerstva obrany ČR, odbor pro válečné veterány.

Opuštěné německé hroby

Zejména v pohraničních oblastech se na pohřebištích nacházejí také opuštěné německé hroby a další hroby. Péči o tyto hroby se podrobněji věnuje příručka pro obce. Další informace naleznete také v přiloženém souboru ke stažení. 

Kontakty pro agendu pohřebnictví


Naposledy aktualizováno 29. 4. 2024

Sdílejte na sociálních sítích