Czech Point

stručný popis funkcí a obsahu

Pilotní provoz služby Czech POINT byl spuštěn v roce 2007 a od té doby se jeho služby rozšiřují. 

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je místem výkonu veřejné správy, v jehož rámci obecní a krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. pracoviště České pošty) mohou lidem vydávat výpisy (např. z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a dalších), mohou založit datovou schránku, konvertovat dokument či podat podání.

V současné době je Czech POINT dostupný i na obecních úřadech malých obcí – převážně byla tato pracoviště zřízena z dotačních prostředků a někde přestala fungovat po skončení udržitelnosti a na některých obecních úřadech nebyla zřízena vůbec.

V systému Czech POINT pomocí formulářů obec využívá například tyto agendy a formuláře:
  • Agendy ohlašovny – obecní úřad zadává změny trvalého pobytu (po přihlášení občana k TP v obci), změny doručovací adresy, může podat žádost občana o opravy v agendovém systému evidence obyvatel, na základě zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. může využívat informace z tohoto agendového systému

  • Výpis a opis z Rejstříku trestů
  • Obchodník rejstřík – výpisy z rejstříků včetně spolkových, nadačních, SVJ apod.
  • Ověřovaní listin a podpisů (vidimace a legalizace) – v souvislosti s touto agendou může obecní úřad využívat informace z rejstříku obyvatel, agendového systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • Autorizované konverze dokumentů – z listinné do elektronické podoby a naopak
  • Výpisy ze základních registrů – z registru osob, obyvatel a žádosti o opravu údajů
  • Výpisy z katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče apod.
  • Agendy ISDS – založení datové schránky, vydání přístupových údajů, úpravy osob s přístupem apod.

Webové stránky pro úředníky – orgány veřejné moci naleznete zde.

Systém kontaktních míst Czech POINT je rovněž propojen s Portálem veřejné správy a s Portálem občana.

EIdentita a e-legalizace

Poměrně novou agendou je tzv. zprostředkovaná identifikace či eIdentita, která slouží k tomu, aby mohla veřejná správa jednoznačně identifikovat občana a umožnit mu konat požadované úkony on-line. Informace a podrobný návod je ke stažení níže. 

E-legalizace umožňuje ověření elektronického podpisu na elektronickém dokumentu, který uznal žadatel za vlastní. Informace ke stažení naleznete níže. 

Od 1. 1. 2024 se změnila výše poplatku za legalizaci (ověření podpisu) a e-legalizaci ze 30,- Kč na 50,- Kč, přehled poplatků za jednotlivé úkony v rámci agendy Czech POINT je níže ke stažení. 

Dále byl zákonem č. 414/2023 Sb. novelizován zákon o ověřování č. 21/2006 Sb., a to § 18 – ověření totožnosti žadatele o legalizaci podpisu. Od 1. 1. 2024 již nelze prokázat totožnost českého občana řidičským průkazem, u cizinců je rozšířen výčet průkazu totožnosti i o občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Celý text § 18:

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

Naposledy aktualizováno 29. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích