Školství

popis agendy, školské obvody, vzory vyhlášek
Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů

 

Obec jako zřizovatel školy a školského zařízení

Školu obec zřizuje jako samostatnou právnickou osobu v rámci samosprávných činností. Agendou související se zřizováním školy se zabývá rada obce, a pokud ta není, tak starosta. Pokud je zřizovatelem samostatně obec, je škola zřizována formou příspěvkové organizace (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Škola může být zřizována i společně svazkem obcí, pak se jedná o školskou právnickou osobu (§ 8 odst. 1 školského zákona).

Mateřská škola

Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Za tímto účelem obec buď zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a postup při uzavírání dohody o společném školském obvodu je obdobné jako v případě základní školy.

 

Základní škola

Obec má povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Pokud obec není zřizovatelem vlastní základní školy, zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu může být uzavřena i s více obcemi a musí být schválena zastupitelstvy těchto obcí. Pokud obec zřizuje více základních škol nebo pokud uzavře platnou dohodu o vytvoření společného školského obvodu, je následně třeba vymezit školský obvod a jeho spádovou školu formou obecně závazné vyhlášky.

Vzory vyhlášek jsou na konci kapitoly ke stažení

Zařazení území obce do školského obvodu určité školy neznamená, že by děti z obce nemohly navštěvovat jinou školu (přihlášku k zápisu mohou podat na kteroukoliv jinou ZŠ). Ale do školy, v jejímž školském obvodu mají trvalý pobyt (tzv. spádové školy), mají právo být přednostně přijaty (aby byla zajištěna povinná školní docházka pro všechny děti).

Konkursní řízení na ředitele školy a školských zařízení

Obec jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitele na základě  vyhlášeného konkursního řízení (§ 166 školského zákona)  a stanoví mu plat. Podrobnější informace k postupu lze nalézt na Konkursní řízení na ředitele škol a školských zařízení - Školský informační portál královéhradeckého kraje (sipkhk.cz).

Zápisy do MŠ, ZŠ

Mateřská škola – zápis do MŠ

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí přednostně přijímaných. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Proto je třeba vymezit spádové území i pro MŠ. Určení kritérií pro přijímání do MŠ je zcela v kompetenci ředitele MŠ.

Základní škola – zápis do 1. třídy

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová, které je zákonný zástupce povinen přihlásit k povinné školní docházce (§ 36  školského zákona). Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

Úplata za vzdělávání v MŠ, ve školní družině, ve školním klubu

Mateřská škola – úplata za vzdělávání

Obec je povinna do 30. 6. pro následující školní rok stanovit měsíční výši úplaty v mateřské škole zřízené. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, zůstává výše úplaty pro následující školní rok nezměněna. Výše úplaty musí být stanovena v souladu s § 6, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, kde je stanovena maximální výše úplaty. Snížení či prominutí úplaty je nicméně v kompetenci ředitele školského zařízení (§ 123 školského zákona). Měsíční výše úplaty může být v jednotlivých subjektech rozdílná nebo se zřizovatel může rozhodnout, že např. ve všech mateřských školách, které zřizuje, bude měsíční výše úplaty stejná. Pro všechny děti v tomtéž druhu provozu je stanovena úplata ve stejné měsíční výši. Pokud jsou mateřské školy v dané obci sloučeny pod jedním ředitelstvím, musí být měsíční výše úplaty na všech pracovištích ve stejné výši. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení činí měsíční výše úplaty 2/3 z měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem v příslušném provozu.

Školní družina a školní klub – úplata za vzdělávání

Obec je povinna do 30. 6. pro následující školní rok stanovit měsíční výši úplaty ve školních družinách a školních klubech zřízených. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, zůstává výše úplaty pro následující školní rok nezměněna. Snížení či prominutí úplaty je nicméně v kompetenci ředitele školského zařízení (§ 123 školského zákona).

Vzor usnesení k úplatám níže

Školská rada - základní škola

Při základních školách, které zřizuje, zřizuje obec školskou radu, zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád (§ 167 školského zákona).

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)

 Naposledy aktualizováno 29. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích