Zákon o obcích

stručný výtah informací ze zákona pro obce I. typu
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o základní legislativní podklad, kterým se obce řídí.

K 1. 1. 2024 je účinná novela č. 418/2023 Sb. zákona o obcích, přehledně zaznamenané změny naleznete v přiloženém souboru ke stažení.

Novelou se mění také odměňování, informace jsou uvedeny v této prezentaci.

Uvádíme stručný výtah, který je určen pro obce I. typu, tedy malé obce s povětšinou neuvolněným starostou či starostkou:
 • To, co není zvláštním zákonem určeno jako přenesená působnost je samostatnou působností obce.
 • Obec může vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení (vzory vyhlášek najdete v příslušných sekcích, ke kterým se vztahují).
 • Státní orgány a orgány kraje by měly předjednat s obcí návrhy a opatření týkající se její působnosti, zároveň si s obcí vzájemně poskytují informace a to bezplatně. Obce mohou bezplatně využívat informací katastru nemovitostí.
 • Obec má jedno nebo více katastrálních území.
 • Obce se mohou na základě dohody sloučit, pokud se chce obec oddělit musí mít svoje katastrální území a minimálně 1000 obyvatel, stejně tak musí minimálně tento počet obyvatel zůstat i v obci od které se nová obec odděluje.
 • Každá obec má svůj název, obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
 • Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Více informací v záložce Čísla popisná.
 • Obce mohou mít znak a vlajku.
 • Obce mohou zakládat právnické osoby, organizační složky obce a zřizovat obecní policii.
 • Hospodaření obcemajetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Obec nesmí, až na zákonem dané výjimky, ručit za závazky fyzických osob a právnických osob. Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby, anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platnými ke dni zveřejnění záměru. Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
 • Pozor: Na spolupráci mezi obcemi nelze užít ustanovení občanského zákoníku o spolku a o smlouvě o společnosti. Tyto lze použít na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních vztazích. Spolupráce mezi obcemi může být i mezinárodní. Více informací ke spolupráci obcí naleznete v sekci Svazky obcíNa základě novely zákona je možné také spolupracovat v rámci Společenství obcí.
 • Přenesená působnost obce – jedná se o výkon činností, které jsou určeny zvláštními zákony a obec na jejich výkon dostává finanční prostředky. Metodickou pomoc k výkonu přenesené působnosti poskytuje obcím příslušný krajský úřad. Pro zabezpečení výkonu přenesené působnosti je možné uzavřít Veřejnoprávní smlouvu, ale je třeba k tomu mít souhlas krajského úřadu.

Veřejnoprávní smlouvy musí obsahovat:
 • označení účastníků smlouvy,
 • dobu trvání smlouvy,
 • určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí),
 • způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti.

Veřejnoprávní smlouvy se řídí ustanoveními správního řádu a ustanoveními zákona o obcích. Po uzavření musí obec veřejnoprávní smlouvu zveřejnit po dobu 15 dnů na své úřední desce a musí být také k nahlédnutí na obecních úřadech smluvních obcí.

 • Rada obce – zřizuje se v obcích se zastupitelstvem od 11 členů výše. V obci, kde se rada nevolí, vykonává její pravomoci starosta obce.
 • Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti provádí Ministerstvo vnitra ČR, stejně jako výkon samostatné působnosti jako takové.
 • Obecně platí, že žádná vyhláška, usnesení, rozhodnutí ani další opatření vydávané obcí v samostatné působnosti nesmí být v rozporu se současně platnou legislativou. Nejdůslednější kontrola v tomto případě probíhá v případě veřejných vyhlášek, kdy je doporučeno znění veřejné vyhlášky konzultovat s Ministerstvem vnitra ČR už před jejím schvalováním – předejdeme tím případnému nutnosti úpravy a opakovaného schvalování vyhlášky po výzvě Ministerstva vnitra ČR. Výzva k nápravě může být doručena i v případě dalších usnesení, rozhodnutí a dalších opatření v samostatné působnosti obce.
 • Dozor nad výkonem přenesené působnosti a vydávaných rozhodnutí, usnesení apod. u obcí vykonává příslušný krajský úřad.
 • § 149 a) obsahuje informace o tom, jaké informace mohou obce v rámci své působnosti využívat z registru obyvatel a z informačního systému cizinců.


Naposledy aktualizováno 26. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích