Odpadové hospodářství

povinnosti obce, povinný sběr odpadů, výkaznictví, novela zákona, vzory vyhlášek
Řídí se novým zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, který nabyl účinnosti 1. 1. 2021, a dalšími zákony týkajícími se obalů a výrobků.

Oblast nakládání s odpady je důležitou součástí agendy malých obcích. Od devadesátých let minulého století jsme ušli dlouhou cestu. Situace s odpady se neustále vyvíjí, což vyžaduje i změnu legislativy. Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech, který má mimo jiné za cíl ještě více snížit poměr směsného komunálního odpadu oproti odpadům tříděným, které jsou součástí oběhového hospodářství. Od roku 2035 nebude možné skládkovat více než 10 % celkové hmotnosti komunálních odpadů. Od 1. 1. 2030 bude platit zákaz ukládat na skládky využitelný odpad. Obce musí v souvislosti s novým zákonem aktualizovat své obecně závazné vyhlášky – vzor vyhlášky naleznete níže.

Zákon počítá také s postupným zvyšováním ceny skládkovného za 1 tunu ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2030. Z tohoto důvodu by se měly obce začít věnovat přípravě chytrého řešení na principu PAYT (pay as you throw) – tedy „plať tolik, kolik odpadu vyhodíš“, aby motivovala občany k většímu podílu vytříděných složek odpadu, protože bude platit nikoliv paušálně, ale dle toho, kolik nevytříděného odpadu ze své domácnosti vyhodí. Příkladem dobré praxe v oblasti chytrých řešení v odpadovém hospodářství je např. město Nový Bydžov.

Ministerstvo životního prostředí vydalo v souvislosti s novým zákonem několik metodických pokynů, zde najdete ty důležité pro obce:

Kompletní přehled metodických pokynů k odpadům

Zajištění sběru odpadů

Obec musí zajišťovat sběr těchto typů odpadů:
 • Směsný komunální odpad
 • Plasty
 • Papír
 • Sklo barevné, bílé
 • Kovy
 • Bioodpad
 • Nebezpečný odpad
 • Jedlé oleje a tuky
 • Velkoobjemový odpad
Dále může zajišťovat oddělený sběr těchto odpadů:
 • Tetrapakové obaly (mohou být sbírány společně s plasty)
 • Textil
 • Elektroodpad

Většinou je sběr směsného komunálního odpadu prováděn do nádob s pravidelným svozem, tříděný odpad (jako plasty, papír, sklo, kovy, biodpad, jedlé oleje a tuky a textil) je řešen na malých obcích velkými kontejnery umístěnými v tzv. hnízdech (může být jedno nebo na více místech v obci). Nebezpečný odpad, elektroodpad a velkoobjemový odpad jsou pak povětšinou řešeny mobilními svozy. Některé obce řeší svoz přímo z domácností i u dalších složek odpadu – nejčastěji u plastů, papíru a bioodpadu a to formou nádobového nebo pytlového sběru. 

Malé obce také často využívají možnosti sběrných dvorů v sousedních větších obcích – částka za uložení odpadu jejich občany je pak většinou přefakturována obci.

Evidence odpadů

Obec je povinna zajistit čtvrtletní vykazování odevzdaných odpadů v systému ISPOP (u malých obcí většinou tuto povinnost řeší za obce přímo svozová firma po poskytnutí přihlašovacích údajů a informací o případných odpadech předávaných jiné „odpadové“ společnosti).

Dále, pokud má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, je obec povinna vyplnit dotazník k odpadovému hospodářství za kalendářní rok.

Projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“
Hlavním cílem projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a cíle společností EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. Více o projektu se zdozvíte ZDE.

 Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích