Hasiči

zákonné povinnosti, zřizování a provoz jednotek požární ochrany
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

Účelem zřizování jednotek SDH je především ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, ale také poskytování pomoci při živelných pohromách a mimořádných událostech. Jsou důležitou součástí krizového řízení na obcích I. typu.

Jednotka SDH obce se sice řadí mezi jednotky požární ochrany, ale jak už název napovídá na rozdíl od jednotek hasičského záchranného sboru kraje je tvořena fyzickými osobami, které činnost hasičů vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Jednotka pak na území obce provádí především hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, nebo může být požádána o součinnost s hasičským záchranným sborem (nejčastěji například při dohašování požárů, následné kontrole míst po živelných pohromách apod.) U obcí I. typu se zřizují nejčastěji jednotky požární ochrany (JPO) V.

Povinnosti obce v souvislosti s požární ochranou

Tyto povinnosti jsou v samostatné působnosti obce a jsou definovány v § 29 zákona o požární ochraně.   Obec má povinnost zřizovat jednotku SDH a dále zajišťovat její akceschopnost – vybavení, zdravotní prohlídky, odbornou přípravu členů apod. Hasič v této jednotce má být proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat.  Účelem zřizování jednotek SDH je především ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, ale také poskytování pomoci při živelných pohromách a mimořádných událostech. Jsou důležitou součástí krizového řízení na obcích I. typu.

JSDH x SDH

Často dochází k záměně pojmů jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a sbor dobrovolných hasičů (SDH). JSDH je zřizována obcí jako jednotka požární ochrany, která plní úkony na základě zákona. SDH pak patří do spolkové činnosti a komunitního života v obci. Řídí se občanským zákoníkem (§ 214 a násl.) a zakládá se dle podmínek pro běžné spolky. SDH se pak dle zákona o požární ochraně může podílet na úkolech požární ochrany a další pomoci, ale není to jeho povinnost. Nicméně v praxi platí, že jednotka SDH je tvořena ze členů SDH. Velitele jednotky jmenuje a odvolává starosta obce.

Jednotka SDH

Jednotka SDH obce patří mezi jednotky požární ochrany, ale jak už název napovídá, na rozdíl od jednotek hasičského záchranného sboru kraje je tvořena fyzickými osobami, které činnost hasičů vykonávají dobrovolně ve svém volném čase.

Jednotka pak na území obce provádí především hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech nebo může být požádána o součinnost hasičským záchranným sborem (nejčastěji například k dohašování požárů, následné kontrole míst po živelných pohromách apod.)

Velitele jednotky jmenuje a odvolává starosta obce po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti. Zrušit jednotku je možné pouze se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje.

Pokud obec nezřizuje svou vlastní JSDH, měla by přispívat na společnou jednotku a hasičský záchranný sbor kraje má právo jí uložit zřízení požární hlídky (§ 69 odst. 1 písm. b zákona o požární ochraně).

Kategorie jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na kategorie.

U obcí I. typu se zřizují nejčastěji jednotky požární ochrany (JPO) V. Rozdělení jednotek požární ochrany je uvedeno v příloze zákona o požární ochraně.

Prezentaci s informacemi k požárním jednotkám najdete zde.

Webové stránky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje:

Více informací o krizovém řízení naleznete na webu KÚ KHK

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích