Základní registry

popis základních registrů, práva a povinnosti obecních úřadů

Systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Základní registry slouží dále ke sdílení dat ve veřejné správě. Správa základních registrů je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra ČR a sídlí v Praze.

Základními registry jsou:
 • základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),
 • základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),
 • základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),
 • základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).


Registr obyvatel

Údaje ze základního registru obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra ČR.

Žádost lze podat:
 • elektronicky – formulář Ministerstva vnitra ČR,
 • v listinné podobě – kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR,
 • osobně – na kontaktním místě veřejné správy nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra ČR.

Registr obyvatel obsahuje údaje o:
 • státních občanech ČR,
 • cizincích, kteří pobývají na území ČR v rámci trvalého pobytu, víza nebo povolení,
 • občanech jiných členských států EU a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území ČR v rámci trvalého pobytu, nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území ČR delším než 3 měsíce,
 • cizincích, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana,
 • jiných fyzických osobách, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor.

V registru obyvatel se vedou referenční údaje:
 • příjmení,
 • jméno, popřípadě jména,
 • adresa místa pobytu, případně adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
 • datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
 • datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území ČR, vede se datum úmrtí, místo a stát,
 • státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 • čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
 • typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.


Hlášení a rušení trvalého pobytu

Této agendě je věnována samostatná kapitola „Evidence obyvatel“.

Výdej údajů z evidence obyvatel

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Žádost může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra ČR (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4), krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Nebo v listinné podobě, kdy žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem osobně.

Při podání lze využít tiskopisu: "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému".

Občan je povinen předložit:
 • písemnou / elektronickou žádost na příslušném úřadu,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Obyvatel za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu. V případě podání žádosti elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou.

Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel

Změnou údajů v ROB se rozumí změna referenčních údajů při zjištění nesouladu (údaj neodpovídá skutečnému stavu). Jedná se o reklamování chybně vedených údajů, nikoliv o změny údajů prováděné např. při přestěhování, změně rodinného stavu apod.

O změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB může požádat fyzická osoba. Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu se podává osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR.

Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů ČR občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR,
 • adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,
 • označení chybných referenčních údajů, které žadatel požaduje změnit (opravit). 

Podání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v ROB není zpoplatněno.

Výpis údajů z Registru obyvatel

Výdejem údajů z ROB se rozumí získání údajů, které jsou o fyzické osobě vedeny. O vydání výpisu údajů z ROB může požádat fyzická osoba.

Požádat o výpis je možné buďto z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home nebo osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v případě, že má občan elektronicky čitelný identifikační doklad nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra ČR.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o výpis údajů z Registru obyvatel".

Na základě vyplnění formuláře a jeho následného odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek je žadateli zpracován elektronický výpis údajů z ROB. Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele. 

Vydání elektronického výpisu údajů z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Poskytnutí výpisu údajů z ROB na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT se hradí: první stránka výpisu ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

Poskytnutí výpisu údajů z ROB obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo Ministerstvem vnitra ČR je zpoplatněno následovně: za každou i započatou stránku 50 Kč. Výpis není ověřeným výstupem z informačního systému.

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Výdejem výpisu o využití údajů z ROB se rozumí získání údajů o tom, které subjekty (orgány veřejné moci) využily referenční údaje konkrétní osoby a za jakým účelem. O vydání výpisu o využití údajů z ROB může požádat fyzická osoba. Údaje lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti.

Požádat o výpis lze buďto z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home nebo osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o výpis o využití údajů z registru obyvatel".

Na základě vyplnění formuláře a jeho následného odeslání datovou schránkou je žadateli zpracován elektronický výpis o využití údajů z ROB. Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele, výpis není zpoplatněn. Výpis na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT se hradí: první stránka výpisu ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

Poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Poskytnutím údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") jiné osobě se rozumí poskytnutí vymezeného rozsahu referenčních údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O poskytnutí svých referenčních údajů jiné osobě může požádat fyzická osoba starší 18 let.

Žádost o poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě je možné podat osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT nebo v listinné podobě, kdy žádost lze zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Podání žádosti o poskytnutí údajů z ROB jiné osobě není zpoplatněno.

Odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Odvoláním souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") jiné osobě se rozumí ukončení poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O ukončení poskytnutí údajů jiné osobě může požádat fyzická osoba starší 18 let, která souhlas udělila.

Žádost je možné podat osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT nebo v listinné podobě, kdy lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z ROB jiné osobě není zpoplatněno.

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení)

O zavedení (změnu, zrušení) lze požádat pomocí doručovací adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem. Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku. V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR, tj. na obecním úřadu nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Je nutné předložit písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky, v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Doporučený vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Rozdíl mezi Evidencí obyvatel x Registrem obyvatel x Matriční knihou

Evidence obyvatel – řídí se zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel

 • v evidenci obyvatel se vedou údaje o:
  • státních občanech ČR,
  • osobách, které pozbyly státní občanství ČR
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Registr obyvatel – řídí se zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech

 • v registru obyvatel se vedou údaje o subjektech:
  • státní občané ČR,
  • cizinci, kteří pobývají na území ČR v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
  • občané jiných členských států EU,
  • cizinci, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
  • jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor.

Matriční kniha – řídí se zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách

 • dělí se na:
  • matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,
  • matriku manželství, pro kterou se vede kniha manželství,
  • matriku partnerství, pro kterou se vede kniha partnerství,
  • matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

Registr osob

Správcem základního registru osob (ROS) je Český statistický úřad, je v provozu od 1. července 2012.

ROS eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci.

ROS obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Mezi editory patří například obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, vybraná ministerstva a ústřední orgány státní správy, profesní komory, obce a kraje.

Identifikační číslo (IČO) dostávají všechny osoby přímo při registraci nebo evidenci osoby příslušným editorem ROS.

Primárním editorem ROS jsou orgány veřejné moci, které mají zákonnou povinnost vést o osobách evidenci nebo udělovat oprávnění k činnosti. Sekundární editoři doplňují k osobám vybrané charakteristiky (právní stav a datové schránky).

Služby ROS lze rozdělit do několika kategorií:
 • služby pro přidělení identifikačních čísel – poskytují editorům IČO nebo IČP na základě předepsaných identifikačních údajů,
 • editační služby – umožňují editorům zapisovat a měnit referenční údaje osob nebo odstranit chybné zápisy do ROS,
 • notifikační služby – slouží pro informování o změnách referenčních dat, které v ROS proběhly během určitého období,
 • čtecí služby – poskytují požadované údaje z ROS,
 • interní služby – zajišťují vybrané činnosti a správu ROS např. výběr auditech záznamů osoby, zjištění editora při reklamaci, ověření existence IČO v ROS apod.


Registr územní identifikace (RÚIAN)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy.

RÚIAN zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ stavebních objektů (např. počet podlaží, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytápění aj.).

Je budován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy v RÚIAN jsou identifikovány jedinečným kódem adresního místa. Tím je zaručeno, že se údaje nemohou opakovat.

Součástí tohoto projektu je tzv. „veřejný dálkový přístup“ (VDP). Jedná se o volně dostupnou aplikaci na internetu, která slouží veřejnosti k nahlížení na data v RÚIAN. VDP k datům RÚIAN je jakousi obdobou „Nahlížení do KN“ pro data ISKN. Součástí aplikace VDP je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Data RÚIAN jsou volně dostupná pro kohokoliv.

RÚIAN obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích:
 • území státu,
 • území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu,
 • území vyššího územního samosprávného celku,
 • území kraje,
 • území okresu,
 • správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem,
 • území obce,
 • území vojenského újezdu,
 • správní obvod v hlavním městě Praze,
 • území městského obvodu v hlavním městě Praze,
 • území městské části v hlavním městě Praze,
 • území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města,
 • katastrální území,
 • území základní sídelní jednotky,
 • stavební objekt,
 • adresní místo,
 • pozemek v podobě parcely,
 • část obce,
 • ulice nebo jiné veřejné prostranství,
 • volební okrsek


RÚIAN 
obsahuje též údaje o účelových územních prvcích. Jediným účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou v současnosti volební okrsky. Všechny dokumenty a bližší informace k RÚIAN naleznete na stránkách https://ruian.cuzk.cz.

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností (RPP) slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech.

Výdej dat, která vede stát v dalších základních registrech o obyvatelích, osobách či v územní identifikaci, se řídí jednotlivými zákony, které stanoví, jaká data může kdo číst/editovat a za jakým účelem.

Údaje o oprávněních za každou agendu jsou pak obsažené v tzv. matici oprávnění, která se 1 x denně generuje z RPP, a kterou se řídí výdej údajů prostřednictvím informačního systému základních registrů.

V RPP jsou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních základních registrech. Díky tomu má každý́ občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v základních registrech měnil nebo upravoval. Každá fyzická osoba, která má zřízenou datovou schránku, dostává automaticky jednou ročně výpis o využití jeho údajů. Ostatní fyzické osoby mohou o tento výpis požádat na kontaktním místě Czech POINT.

Databáze a registry na stránkách Českého statistického úřadu

 Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích